Podmínky užívání

Provozovatel

Vlastníkem a provozovatelem těchto webových stránek je společnost CONCENS INVESTMENTS a.s., se sídlem Burzovní palác | Rybná 682/14, 110 00 Praha, IČ: 05752434, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 23167 (dále jen „Provozovatel“).

Autorská práva

Provozovatel je vlastníkem veškerých autorských práv k obsahu v jakékoliv podobě, zpracování či uspořádání publikovaném na těchto webových stránkách v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Bez ohledu na výše uvedené mohou být některé materiály nebo texty vystavené Provozovatelem na těchto webových stránkách (zejména ochranné známky, loga atd.) vlastnictvím třetích osob a mohou používat ochrany podle příslušných právních předpisů upravujících ochranu práv k duševnímu vlastnictví.

Užívání webových stránek

Uživatel je oprávněn užívat tyto webové stránky jen v souladu s platnými právními předpisy, s dobrými mravy, pravidly poctivého obchodního styku a s těmito podmínkami. Uživatel je oprávněn je užívat jen způsobem nenarušujícím provoz těchto webových stránek, jejich bezpečnost a celistvost.
Bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele není dovoleno užívat tyto webové stránky jinak než pro osobní potřebu uživatele a nekomerční účely.
Bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele není dovoleno obsah webových stránek reprodukovat, redistribuovat, publikovat ani upravovat.

Cookies

Provozovatel na svých webových stránkách používá tzv. cookies, což jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané v počítači prostřednictvím prohlížeče. Cookies umožňují webovým stránkám zapamatovat si potřebné informace a usnadňují tak jejich uživatelům jejich použití a zároveň umožňují Provozovateli některé monitorovací činnosti, např. sledování návštěvnosti, a to na anonymní bázi. Pokud s použitím cookies nesouhlasíte, zablokujte jej ve svém webovém prohlížeči.

Vyloučení odpovědnosti

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případná rizika uživatelů plynoucí z užití těchto webových stránek.

Jurisdikce

Obsah těchto webových stránek a podmínky jejich užití se řídí právním řádem České republiky. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s užíváním těchto webových stránek nebo v souvislosti s podmínkami jejich užití bude rozhodovat příslušný soud podle právního řádu České republiky.
Uživatel tím, že vstoupí na tyto webové stránky, vyjadřuje svůj souhlas s těmito podmínkami užití webových stránek.

Tato pravidla užití jsou účinná ode dne jejich zveřejnění.